Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 13. lipca 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych   »
Dostawa nasion traw, nawozów...   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Najem, dzierżawa sprzedaż   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Dokumenty do pobrania
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja nr 1 dla Wykonawców


Informacja nr 1 dla Wykonawców dotycząca przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu

 

W dniu 8 listopada 2019r. o godzinie 19.30 do Sekretariatu Zamawiającego wpłynęło pismo o następującej treści:

 

„Szanowni Państwo,

 

w związku z ogłoszeniem przez Państwa postępowania pn.: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu, przekazuje treść pytań do SIWZ:

 

 1. Wykonawca prosi o podanie kto jest obecnym Sprzedawcą gazu w punkcie poboru objętym postępowaniem?
 2. Wykonawca prosi o informację, czy obecna umowa wymaga wypowiedzenia? Jeśli tak, to jaki jest okres wypowiedzenia i kto będzie odpowiedzialny za jej wypowiedzenie?
 3. Czy Zamawiający ma wiedzę, na jaki okres (do kiedy) została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji  przez obecnego Sprzedawcę usługa dystrybucji?

          W przypadku braku przedmiotowej wiedzy Wykonawca prosi o uzyskanie tej informacji od obecnego Sprzedawcy i przekazanie jej Wykonawcom.

 1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego lub zmiany stawki podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa?
 2. Czy jest możliwe zawarcie umowy drogą korespondencyjną?
 3. Czy umowa zostanie zawarta na wzorcu Wykonawcy?
 4. Prosimy o podanie właściwego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa odpowiedzialnego za dystrybucję na obszarze na którym znajduje się punkt poboru.
 5. Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację zapisu: Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2020 do 31.12.2020 r., jednak nie wcześniej niż po pozytywnie przeprowadzonej procedurze zmiany Sprzedawcy.
 6. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych w taryfie W-5, oraz faktur rozliczeniowych za pobrane paliwo gazowe wystawianych na koniec okresu rozliczeniowego, których kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?
 7. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie numerów punktów poboru gazu, numer ten widnieje na fakturze.
 8. Wykonawca informuje, że zgodnie z Art. 38 pkt 1 Ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (ze zmianami) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

 

Proszę o potwierdzenie otrzymania pytań”

 

W związku z wpłynięciem pisma  do Zamawiającego w trakcie długiego weekendu Zamawiający w dniu 12.11.2019r. udzielił odpowiedzi o następującej treści:

 

 1. Obecnym sprzedawcą gazu jest PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Jana Kazimierza 3.
 2. Obecna umowa nie wymaga wypowiedzenia, zawarta jest na czas określony do dnia 31.12.2019r.
 3. Zamawiający nie ma wiedzy do kiedy została zgłoszona Operatorowi Systemu Dystrybucji usługa dystrybucji  przez obecnego Sprzedawcę. Mimo wielu prób telefonicznego i emailowego dotarcia do informacji nie udało się tego ustalić w dniu dzisiejszym.
 4. Tak, o ile zamieszczą Państwo postanowienia o zasadach wprowadzenia takich zmian w umowie.
 5. Możliwe jest zawarcie umowy drogą korespondencyjną.
 6. Tak. Konieczne jest jednak wprowadzenie do umowy  zapisów zawartych w załączniku nr 6 do SIWZ.
 7. Właściwy oddział Polskiej Spółki Gazownictwa odpowiedzialny za dystrybucję na obszarze punktów poboru Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu.
 8. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu, umowa musi obowiązywać od dnia 01.01.2020r.
 9. Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
 10. Numery punktów poboru gazu: PPG 3500045244, PPG PL0031915855, PPG PL0031916013, PPG PL0031950505.
 11. Zamawiający jest świadomy obowiązujących przepisów, ale wpływ zapytań po godzinach pracy Zamawiającego spowodował możliwość odczytania wiadomości dopiero dnia 12.11.2019r., a co za tym idzie konieczność przesunięcia terminu składania ofert.

 

 

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiR-DKP.221.3.2019 i Wykonawcy są zobowiązani do ich uwzględnienia przy sporządzaniu oferty.

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 15.11.2019r. do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 15.11.2019r. o godzinie 12.15.

 

 

                                                                                             

                                                                                                       Dyrektor OSRiR

                                                                                                                     /--/

                                                                                                       Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2019-11-12
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2019-11-12
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2019-11-12
Ostatnio zmodyfikowany: 2019-11-12 14:46:02 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony