Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 13. lipca 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych   »
Dostawa nasion traw, nawozów...   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Najem, dzierżawa sprzedaż   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Dokumenty do pobrania
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie w BZP nr 510001685-N-2020 z dnia 07-01-2020 r.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 617914-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540242557-N-2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 33070800000000, ul. ul. Łódzka  , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7573267 w. 39, e-mail marzena.k@osir.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.osir.kalisz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowy zakład budżetowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSRiR-DKP.221.3.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa z sieci gazowej, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji, zgodnie z normą PN-C-04753:2011, do instalacji znajdujących się w obiektach Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Paliwo do celów opałowych, nie zwolnione z akcyzy. Dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89., poz. 625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Charakterystyka techniczna: a) Budynek biurowy z garażem przy ul. Łódzkiej 29 Szacowana wielkość dostawy 43.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy) Grupa taryfowa: BW-3.6 (OSD W-3.6) Moc: nie wymaga określenia b) Pawilon Trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 Szacowana wielkość dostawy 354.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy) Grupa taryfowa: BW-5 (OSD W-5.1) Moc: 165 kWh/h c) Hala LA wraz z łącznikiem i budynek administracyjny przy ul. Łódzkiej 19 Szacowana wielkość dostawy 710.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy) Grupa taryfowa: BW-5 (OSD W-5.1) Moc: 384 kWh/h d) Pawilon Trybuny wschodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 Szacowana wielkość dostawy 175.000 kWh (w ciągu 12 miesięcy) Grupa taryfowa: BW-5 (OSD W-5.1) Moc: 111 kWh/h Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Podawane w SIWZ prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. W przypadku przekazania któregokolwiek z ww. obiektów innemu podmiotowi OSRiR zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia dotyczącego danej nieruchomości. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w następstwie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamierza zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 65210000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/12/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 171301.07
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: przetargiod@pgnig.pl
Adres pocztowy: ul. Jana Kazimierza 3
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 210700.31
Oferta z najniższą ceną/kosztem 210700.31
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 210700.31
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                                                             Dyrektor OSRiR

                                                                                                                                      /--/

                                                                                                                             Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-01-07
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-01-07
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-01-07

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony