Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 13. lipca 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych   »
Dostawa nasion traw, nawozów...   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Najem, dzierżawa sprzedaż   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Dokumenty do pobrania
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie w BZP  nr 510004789-N-2020 z dnia 10-01-2020 r.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu: Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 631090-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 33070800000000, ul. ul. Łódzka  , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7573267 w. 39, e-mail marzena.k@osir.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.osir.kalisz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowy zakład budżetowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSRiR-DKP.221.4.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki na terenie miasta Kalisza. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1 Profesjonalna ochrona obiektów i mienia OSRiR: a) Ochrona obiektów i mienia przy ul. Wał Matejki 2-4 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony, zatrudnionego na umowę o pracę, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność: - Obsługi systemu telewizji dozorowej w obrębie obiektu, - Bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Ochrona codziennie w godzinach 20.00 - 6.00. Wykaz budynków i budowli: - Budynek główny z trybunami - Boisko piłkarskie główne i treningowe ze sztucznej nawierzchni, - Tor kolarski, - Park linowy. b) Ochrona obiektów i mienia przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 codziennie w godzinach 22.00 - 6.00 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony, zatrudnionego na umowę o pracę, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność: - obsługi systemów: p.poż. i telewizji dozorowej w obrębie obiektu Hali Kalisz Arena, - bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Wykaz budynków i budowli: hala widowiskowo-sportowa Kalisz Arena wraz z przyległymi parkingami i budynkiem stacji transformatorowej. Zamawiający może zmienić czas ochrony po wcześniejszym powiadomieniu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dodatkowej ochrony wskazanych obiektów i mienia należącego do OSRiR. Powiadomienie o terminie i zakresie ochrony Zamawiający przekaże telefonicznie lub mailowo na wskazany w umowie adres e-mail z minimum 3 dniowym uprzedzeniem. Podczas realizacji zadań wskazanych w punktach 1 wymagane jest odbijanie punktów kontrolnych przez pracowników ochrony minimum dwa razy w ciągu jednej zmiany. System kontroli musi być dostarczony i serwisowany przez Wykonawcę. Wykaz 6 punktów podlegających kontroli wskazany zostanie Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć raport z systemu punktów kontrolnych w postaci papierowej jako załącznik do faktury VAT. 2. Ochrona i monitoring imprez sportowych, estradowych oraz plenerowych organizowanych przez OSRiR: Zakres ochrony i monitoringu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej. Terminy imprez podawane będą z 7 dniowym wyprzedzeniem. Pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych, a kierujący zabezpieczeniem imprezy przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań kierowników do spraw bezpieczeństwa oraz muszą posiadać wiedzę z zakresu obsługi systemu rejestracji wizji i fonii zainstalowanego w obiekcie, na który składa się zestaw rejestratorów i kamer statycznych oraz obrotowych rejestrujących obraz wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Wykonawca musi zapewnić monitorowanie imprez za pomocą własnych przenośnych cyfrowych urządzeń elektronicznych o ile system monitoringu w obiekcie lub na terenie, na którym odbywa się impreza nie spełnia wymogów ww. rozporządzenia. 3. Monitorowanie zainstalowanych w OSRiR systemów sygnalizacji włamania i napadu. Zakres monitoringu Monitorowanie w/w systemów przez całą dobę, w szczególności: - przyjmowanie i rejestracja sygnałów przychodzących z systemów alarmowych, - udostępnienie informacji odpowiadających sygnałom monitorowania Zamawiającemu na jego życzenie, - interwencja grupy specjalnej bezzwłocznie po uzyskaniu sygnału o zagrożeniu obiektu w czasie do 15 min od momentu uzyskania zgłoszenia, - powiadomienie Zamawiającego i Policji w przypadku stwierdzenia szkody. 4. Obowiązkowy patrol grupy interwencyjnej n.w. obiektów: a) Hala sportowa z bieżnią tartanową oraz łącznikiem i budynek administracyjny przy ul. Łódzkiej 19, b) Stadion Miejski ul. Łódzka 19-29, c) Stadion sportowy przy ul. Wał Matejki 2-4 wraz Parkiem linowym, d) Hala widowiskowo-sportowa i pawilon administracyjny przy ul. Łódzkiej 29 e) Plaża miejska z budynkiem administracyjno - gospodarczym ul. Wał Piastowski 3, f) Boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Tuwima 2 g) Boiska Orlik 2012 wraz z Miasteczkiem Ruchu Drogowego ul. Graniczna 56-58, h) Hala Arena wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 4.2.4.1 Podczas realizacji zadań wskazanych w punktach 4.2.4 wymagane jest odbijanie punktów kontrolnych przez patrol interwencyjny min dwa razy w ciągu jednej zmiany. System kontroli musi być dostarczony i serwisowany przez Wykonawcę. Punkty podlegające kontroli (maksymalnie 24) wskazane zostaną Wykonawcy po podpisaniu umowy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć raport z systemu punktów kontrolnych w postaci papierowej jako załącznik do faktury VAT. 5 Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej obiektów, gdzie mają być wykonywane usługi. 6 Konwój gotówki na terenie miasta Kalisza.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

 

Dodatkowe kody CPV: 79715000-9, 79711000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 324535.61
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@lex-ochrona.com.pl
Adres pocztowy: ul. Poznańska 95
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 399178.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 399178.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399178.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                             

 

                                                                                                         Dyrektor  OSRiR

                                                                                                                  /--/

                                                                                                         Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-01-10
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-01-10
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-01-10
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-01-10 11:01:13 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony