Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
środa, 05. sierpnia 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych   »
Dostawa nasion traw, nawozów...   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Najem, dzierżawa sprzedaż   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Dokumenty do pobrania
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie w BZP nr 510060690-N-2020 z dnia 07-04-2020 r.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu: Dostawa nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych dla OSRiR w Kaliszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 513124-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540034457-N-2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 33070800000000, ul. ul. Łódzka  , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7573267 w. 39, e-mail marzena.k@osir.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.osir.kalisz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowy zakład budżetowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych dla OSRiR w Kaliszu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSRiR-DKP.221.1.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nasion traw, nawozów sztucznych, piasku i granulatu wraz z usługą utrzymania terenów sportowych. 2. Szczegółowy opis zadań objętych przedmiotem zamówienia, sprzętu niezbędnego do ich wykonania, oraz parametrów jakie posiadać mają dostarczone przez Wykonawcę materiały: I. Płyta główna boiska Stadionu Miejskiego w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 o powierzchni 8086 m2 - opis usług przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia • Wertykulacja - 2 zabiegi: marzec/kwiecień 2020 r. i czerwiec 2020 r. wykonane maszyną pozwalającą na wykonanie zabiegu na głębokość do 5 cm w celu redukcji filcu oraz zamiatanie usuniętego filcu. Maszyny o szerokości roboczej min 1200 mm. • Piaskowanie - 3 zabiegi : marzec/kwiecień 2020 r. ( z użyciem 25 ton piasku) , czerwiec 2020 r. ( z użyciem 50 ton piasku), wrzesień/październik 2020 r. ( z użyciem 25 ton piasku) w zależności od stanu płyty i warunków atmosferycznych. Piasek powinien być płukany , mieć granulację 0– 2 mm i rozsypany profesjonalną piaskarką dyskową do rozsiewania na murawach sportowych. • Aeracja otworowa , pionowa , wgłębna – 3 zabiegi: marzec/kwiecień 2020 r. , czerwiec 2020 r., wrzesień/październik 2020r. Zagęszczenie otworów 190-250/m2. Aerację należy wykonać za pomocą maszyn spulchniających wstrzykujących czyste powietrze bezpośrednio do strefy korzeniowej , głębokość aeracji do 12 cm , szerokość pracy aeratora minimum 150 cm • Dosiew trawy – 2 zabiegi : marzec/kwiecień 2020 r. i czerwiec 2020 r., wykonany specjalistycznym siewnikiem szczelinowym przeznaczonym do dosiewu traw. Odstęp między dyskami 3,5-4 cm. Głębokość siewu: 5-15 mm. Ilość nasion 200 kg jednorazowo. • Zwalczanie chwastów: 2 zabiegi w terminach podanych przez Zamawiającego, zapewniające chemiczną likwidację chwastów dwuliściennych zgodnie z instrukcją i w odpowiednich proporcjach. W cenę zabiegów należy wliczyć koszt środków potrzebnych do wykonania oprysku. II. Boiska treningowe w Kaliszu ul. Łódzka 19-29 i Wał Matejki 2-4, zabiegi na 3 boiskach o łącznej powierzchni ok. 21.556 m2 - opis usług przewidzianych do wykonania w ramach zamówienia: • Wertykulacja - 2 zabiegi : marzec/kwiecień 2020 r. oraz czerwiec 2020 r. wykonane maszyną pozwalającą na wykonanie zabiegu na głębokość do 5cm w celu redukcji filcu oraz zamiatanie usuniętego filcu. Maszyny o szerokości roboczej min. 1200 mm. • Piaskowanie – 2 zabiegi: marzec/kwiecień 2020 r. (z użyciem 3 x 25 ton piasku) , czerwiec 2020 r. (z użyciem 3 x 50 ton piasku) w zależności od stanu płyty i warunków atmosferycznych. Piasek powinien być płukany , mieć granulację 0– 2 mm i rozsypany profesjonalną piaskarką dyskową do rozsiewania na murawach sportowych. • Aeracja – 2 zabiegi: marzec/kwiecień 2020r. - aeracja otworowa pełnymi bolcami o grubości 12mm i głębokości 18-20 cm, kopnięcie 80% i zagęszczenie otworów 150-200/m2, czerwiec 2020 r. : aeracja otworowa pełnymi bolcami o grubości 12mm i głębokości 18-20 cm, zagęszczenie otworów 150-200/m2, • Dosiew trawy - 2 zabiegi : marzec/kwiecień 2020 r. ( z użyciem 3 x 100 kg nasion traw) i czerwiec 2020r. (z użyciem 3 x 100 kg nasion traw) wykonany specjalistycznym siewnikiem szczelinowym przeznaczonym do dosiewu traw. Odstęp między dyskami 3,5-4 cm. Głębokość siewu: 5-15 mm. • Zwalczanie chwastów: 2 zabiegi w terminach podanych przez Zamawiającego, zapewniające chemiczną likwidację chwastów dwuliściennych zgodnie z instrukcją i w odpowiednich proporcjach. W cenę zabiegów należy wliczyć koszt środków potrzebnych do wykonania oprysku. III. Boiska z nawierzchnią syntetyczną w Kaliszu ul. Tuwima 2 oraz ul. Graniczna 56-58 o łącznej powierzchni 10.904 m2 - opis usług przewidzianych do wykonania zamówienia Wykonanie 1 zabiegu na dwóch boiskach z nawierzchnią syntetyczną o powierzchni 10.904 m2 ( 9.044 m2 i 1860 m2) polegającego na: • Rozluźnienie granulatu zgrzebłem metalowym • Uzupełnienie granulatu EPDM o gramaturze 0,5-2,5 z recyklingu w kolorze czarnym w ilości 23 tony (20 ton na boisku o powierzchni 7500 m2 i 3 tony na boisku o powierzchni 1800 m2) profesjonalną piaskarką do rozsiewania na murawach sportowych. • Rozczesanie granulatu specjalistyczną szczotką oscylacyjną IV. Nasiona traw – gazonowa mieszanka przeznaczona do wykorzystania na boiskach piłkarskich o składzie: 100% życica trwała, min. 3 odmiany, ilość 1090 kg ( z tego 1000 kg Wykonawca wykorzysta w trakcie wykonywania zabiegów, natomiast 90 kg dostarczy Zamawiającemu dodatkowo). V. Nawozy Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 24-5-5+2MgO) – ilość 1000kg. Wieloskładnikowy nawóz mineralny o spowolnionym działaniu azot (w formie azotanowej, amonowej, isodurowej), fosfor, potas oraz magnez i mikroelementy (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 16-7-15 + 2MgO) - ilość 900 kg Nawóz mineralny w granulacie zawierający żelazo (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych NPK 6-0-12+6MgO + 8 Fe) – ilość 300 kg Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający: azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo - wagową zawartość składników mineralnych 12-8-16 + 3MgO ) - ilość 800kg Wieloskładnikowy nawóz mineralny zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 18-8-16 + 2MgO) - ilość 3000 kg Wieloskładnikowy , bezchlorkowy nawóz mineralny zawierający azot, fosfor, potas oraz magnez (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 3-8-20 + 2MgO + 30 SO3 + 3CaO) - ilość 900 kg Mineralny nawóz potasowy z magnezem i siarką (sugerowana wartość pierwiastków stanowiących dla roślin składniki pokarmowe wyrażona w przeliczeniu na procentowo wagową zawartość składników mineralnych 0-0-27 + 11MgO + 17 S) - ilość 300 kg 3. Wykonawca rozpocznie realizację poszczególnych etapów zamówienia w ciągu 7 dni od pisemnego zlecenia wykonania prac i zakończy nie później niż w ciągu 7 dni od rozpoczęcia prac. 4. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej obiektów na których przeprowadzane będą usługi.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 24440000-0

Dodatkowe kody CPV: 03111000-2, 14211000-3, 19510000-4, 77320000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 164960
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ROL INVEST Małgorzata Turostowska
Email wykonawcy: wojciech@rol-invest.pl
Adres pocztowy: ul. Krótka 30
Kod pocztowy: 60-185
Miejscowość: Skórzewo
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 185776.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 185776.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 264609.36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                            Z-ca Dyrektora OSRiR

                                                                                                           /--/

                                                                                            Monika Krymarys


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-04-07
Zatwierdził do publikacji: Monika Krymarys
Data zatwierdzenia: 2020-04-07
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-04-07
Ostatnio zmodyfikowany: 2020-04-07 12:18:26 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony