Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
piątek, 25. września 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych   »
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie w BZP nr 510113187-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów OSRiR w Kaliszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541266-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 33070800000000, ul. ul. Łódzka  , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7573267 w. 39, e-mail marzena.k@osir.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.osir.kalisz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowy zakład budżetowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów OSRiR w Kaliszu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSRiR-DKP.221.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów będących w administracji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu usytuowanych w Kaliszu przy: a) ul. Łódzkiej 19-29 (Hala widowiskowo – sportowa z krytą pływalnią), b) ul. Łódzkiej 19-29 (Hala sportowa z z bieżnią tartanową), c) ul. Łódzkiej 19-29 (Stadion Miejski), d) ul. Wał Matejki 2-4 (Stadion Sportowy), e) ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 (Hala widowiskowo – sportowa Kalisz Arena), f) ul. Graniczna 56-58 (Boisko sportowe „Orlik 2012”), g) ul. Wał Piastowski 3, h) ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”), i) ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do niżej wymienionych obiektów Zamawiającego pojemników należących do Wykonawcy, których stan techniczny zapewni możliwość zbierania i wywozu odpadów z: a) ul. Łódzkiej 19-29 (Hala widowiskowo – sportowa z krytą pływalnią): 2 sztuki - pojemnik czterokołowy o pojemności około 1,1 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,6 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); b) ul. Łódzkiej 19-29 (Hala sportowa z bieżnią tartanową): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); c) ul. Łódzkiej 19-29 (Stadion Miejski): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); d) ul. Wał Matejki 2-4 (Stadion Sportowy): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,6 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); e) ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 (Hala widowiskowo – sportowa „Arena”: 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 1,1 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); f) ul. Graniczna 56-58 (Boisko sportowe „Orlik 2012”) 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); g)ul. Wał Piastowski 3: 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,6 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); 2 sztuki - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na popiół paleniskowy (kod 10 01 01); h) ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 1,1 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01) – ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39) – ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02) – ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”); i) ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01) – ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39) – ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02) – ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,6 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); UWAGA!!! Pojemnik o pojemności około 1,1 m3 nie może być mniejszy niż 1 m3 i większy niż 1,5 m3 Pojemnik o pojemności około 0,6 m3 nie może być mniejszy niż 0,5 m3 i większy niż 1 m3 Pojemnik o pojemności około 0,4 m3 nie może być mniejszy niż 0,3 m3 i większy niż 0,4 m3 Pojemnik o pojemności około 0,25 m3 nie może być mniejszy niż 0,2 m3 i większy niż 0,3 m3 Pojemnik o pojemności około 0,15 m3 nie może być mniejszy niż 0,1 m3 i większy niż 0,2 m3 Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: Odbiór nieczystości opisanych w punkcie 4.2 odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem wywozu odpadów z obiektów Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dla obiektów, z których Zamawiający korzysta w innych godzinach, niż godziny pracy Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie klucze, celem umożliwienia realizacji przedmiotu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zlecić w ramach wartości umowy dodatkowe wywozy: zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod 17 01 07) odbiór zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod 20 01 36) odbiór odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07) kontenerem o pojemności około 6 m3 lub około 8 m3. UWAGA!!! Pojemnik o pojemności około 6 m3 nie może być mniejszy niż 5,5 m3 i większy niż 6,5 m3 Pojemnik o pojemności około 8 m3 nie może być mniejszy niż 7,5 m3 i większy niż 8,5 m3 Zamawiający może zlecić oczyszczanie i sprzątanie terenu z trakcie i po imprezach organizowanych przez Zamawiającego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego, polegające na: ustawieniu pojemników plastikowych mobilnych na 2 kółkach - do nieczystości stałych zmieszanych o pojemności około 0,11 m3 ustawienie kontenera samochodowego o pojemności około 8 m3 opróżnianie na bieżąco w trakcie imprezy pojemników plastikowych o pojemności około 0,11 m3 z nieczystości stałych i gromadzenie odpadów w kontenerze samochodowym, wywozie kontenerów samochodowych z odpadami UWAGA!!! Pojemnik o pojemności około 0,11 m3 nie może być mniejszy niż 0,1 m3 i większy niż 0,15 m3

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513200-8, 90512000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 152410.69
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@eko.kalisz.pl
Adres pocztowy: ul. Zjazd 23
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 173527.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137986.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 173527.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Dyrektor OSRiR

/--/

Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-06-26
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-06-26
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-06-26

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony