Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
poniedziałek, 13. lipca 2020 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych   »
Dostawa nasion traw, nawozów...   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Najem, dzierżawa sprzedaż   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Za rok 2019
za rok 2018
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Ochrona danych osobowych
Klauzula informacyjna
Dokumenty do pobrania
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie w BZP nr 510113187-N-2020 z dnia 26-06-2020 r.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu: Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów OSRiR w Kaliszu

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 541266-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 33070800000000, ul. ul. Łódzka  , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7573267 w. 39, e-mail marzena.k@osir.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.osir.kalisz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowy zakład budżetowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usług w zakresie odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów OSRiR w Kaliszu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSRiR-DKP.221.3.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na odbiorze, wywozie i utylizacji odpadów komunalnych z obiektów będących w administracji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu usytuowanych w Kaliszu przy: a) ul. Łódzkiej 19-29 (Hala widowiskowo – sportowa z krytą pływalnią), b) ul. Łódzkiej 19-29 (Hala sportowa z z bieżnią tartanową), c) ul. Łódzkiej 19-29 (Stadion Miejski), d) ul. Wał Matejki 2-4 (Stadion Sportowy), e) ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 (Hala widowiskowo – sportowa Kalisz Arena), f) ul. Graniczna 56-58 (Boisko sportowe „Orlik 2012”), g) ul. Wał Piastowski 3, h) ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”), i) ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia do niżej wymienionych obiektów Zamawiającego pojemników należących do Wykonawcy, których stan techniczny zapewni możliwość zbierania i wywozu odpadów z: a) ul. Łódzkiej 19-29 (Hala widowiskowo – sportowa z krytą pływalnią): 2 sztuki - pojemnik czterokołowy o pojemności około 1,1 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,6 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); b) ul. Łódzkiej 19-29 (Hala sportowa z bieżnią tartanową): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); c) ul. Łódzkiej 19-29 (Stadion Miejski): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); d) ul. Wał Matejki 2-4 (Stadion Sportowy): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,6 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); e) ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 (Hala widowiskowo – sportowa „Arena”: 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 1,1 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,4 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); f) ul. Graniczna 56-58 (Boisko sportowe „Orlik 2012”) 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); g)ul. Wał Piastowski 3: 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,6 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); 2 sztuki - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na popiół paleniskowy (kod 10 01 01); h) ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 1,1 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01) – ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39) – ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02) – ul. Tuwima 2-4 (Majkowskie „Wembley”); i) ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy): 1 sztuka - pojemnik czterokołowy o pojemności około 0,6 m3 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod 20 03 01); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia papieru i tektury (kod 20 01 01) – ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,25 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia tworzyw sztucznych (kod 20 01 39) – ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,15 m3 na odpady segregowane przeznaczony do gromadzenia szkła (kod 20 01 02) – ul. Wał Matejki 2-4 (Park Linowy); 1 sztuka - pojemnik o pojemności około 0,6 m3 na odpady segregowane przeznaczony do odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01); UWAGA!!! Pojemnik o pojemności około 1,1 m3 nie może być mniejszy niż 1 m3 i większy niż 1,5 m3 Pojemnik o pojemności około 0,6 m3 nie może być mniejszy niż 0,5 m3 i większy niż 1 m3 Pojemnik o pojemności około 0,4 m3 nie może być mniejszy niż 0,3 m3 i większy niż 0,4 m3 Pojemnik o pojemności około 0,25 m3 nie może być mniejszy niż 0,2 m3 i większy niż 0,3 m3 Pojemnik o pojemności około 0,15 m3 nie może być mniejszy niż 0,1 m3 i większy niż 0,2 m3 Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: Odbiór nieczystości opisanych w punkcie 4.2 odbywać się będzie zgodnie z Harmonogramem wywozu odpadów z obiektów Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu na okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. Dla obiektów, z których Zamawiający korzysta w innych godzinach, niż godziny pracy Wykonawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie klucze, celem umożliwienia realizacji przedmiotu zamówienia. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zlecić w ramach wartości umowy dodatkowe wywozy: zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia (kod 17 01 07) odbiór zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (kod 20 01 36) odbiór odpadów wielkogabarytowych (kod 20 03 07) kontenerem o pojemności około 6 m3 lub około 8 m3. UWAGA!!! Pojemnik o pojemności około 6 m3 nie może być mniejszy niż 5,5 m3 i większy niż 6,5 m3 Pojemnik o pojemności około 8 m3 nie może być mniejszy niż 7,5 m3 i większy niż 8,5 m3 Zamawiający może zlecić oczyszczanie i sprzątanie terenu z trakcie i po imprezach organizowanych przez Zamawiającego na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego, polegające na: ustawieniu pojemników plastikowych mobilnych na 2 kółkach - do nieczystości stałych zmieszanych o pojemności około 0,11 m3 ustawienie kontenera samochodowego o pojemności około 8 m3 opróżnianie na bieżąco w trakcie imprezy pojemników plastikowych o pojemności około 0,11 m3 z nieczystości stałych i gromadzenie odpadów w kontenerze samochodowym, wywozie kontenerów samochodowych z odpadami UWAGA!!! Pojemnik o pojemności około 0,11 m3 nie może być mniejszy niż 0,1 m3 i większy niż 0,15 m3

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 90511000-2

Dodatkowe kody CPV: 90513200-8, 90512000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/06/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 152410.69
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta EKO Sp. z o.o.
Email wykonawcy: biuro@eko.kalisz.pl
Adres pocztowy: ul. Zjazd 23
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 173527.38
Oferta z najniższą ceną/kosztem 137986.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 173527.38
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Dyrektor OSRiR

/--/

Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2020-06-26
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-06-26
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2020-06-26

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony