Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
niedziela, 21. lipca 2024 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Regulamin organizacyjny
Misja
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
trwający nabór
wyniki naboru
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Raport o stanie dostępności   »
Ochrona danych osobowych   »
Deklaracja dostępności
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Przetarg na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania tj. lokalu użytkowego znajdującego się w m. Kalisz, ul. Łódzkiej 19-29 o powierzchni 9,40 m2

Załączniki:
  » oferta - przetarg 20.08 (14 KB)
  » siwp - przetard 20.08 (49 KB)
  » umowa - przetarg 20.08 (20 KB)

OSRiR-DOS.2000.2.2020

 

 

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz,

 tel. (062) 767-10-08, 757-32-67

 

ogłasza przetarg publiczny na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania.

 

Przedmiotem przetargu jest lokal użytkowy usytuowany na I kondygnacji w budynku Trybuny Wschodniej Stadionu Miejskiego w Kaliszu ul. Łódzkiej 19-29 nr 1.4 o pow. 9,40 m2.Wyposażony m.in. w instalację wodno-kanalizacyjną, c.o., ciepłej wody użytkowej, instalację elektryczną, przyłącze internetowe.

Najem bez prawa do stałej zabudowy i przebudowy, wszelkie przystosowania obiektu oraz infrastruktury dla potrzeb najemcy muszą uzyskać zgodę OSRiR w Kaliszu.

Przewiduje się zawarcie umowy na czas określony 3 lat.

 

          Cena wywoławcza (opłata czynszowa za 1m2/jeden miesiąc) brutto (z VAT)  wynosi  13,00 złotych (słownie: trzynaście złotych 00/100).

Możliwe jest coroczne podwyższanie opłaty czynszowej zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen ogłoszonym przez GUS.

           Oferty należy składać w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 19-29 (pokój nr 115 sekretariat) w zapieczętowanych kopertach z dopiskiem „Przetarg na oddanie części mienia do odpłatnego korzystania tj. lokalu użytkowego znajdującego się w m. Kalisz, ul. Łódzkiej 19-29 o powierzchni 9,40 m2w terminie do dnia 4.09.2020 r. do godziny  1200.

          Przedmiotowy lokal  można obejrzeć po wcześniejszym uzgodnieniu tel. (062) 500‑59‑02 w godz. 900 – 1400.

          Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie OSRiR Kalisz, ul. Łódzka 19-29 w dniu 4.09.2020 r. pokój nr 103 o godz. 1215.

Oferta winna być sporządzona zgodnie z załączonym formularzem Oferty dostępnym na stronie internetowej www.bip.osir.kalisz.pl oraz w siedzibie OSRiR w Kaliszu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 100% ceny wywoławczej  tj. 122,20 zł  w kasie OSRiR lub przelewem na konto OSRiR w Banku Spółdzielczym Ziemi Kaliskiej nr 32 8404 0006 2107 0022 9687 0006 z dopiskiem „wadium lokal użytkowy 1.4” najpóźniej do dnia 4.09.2020 r.  do godz. 1200 (za termin wniesienia wadium zostanie przyjęty termin wpływu wadium na konto lub do kasy OSRiR). Wadium przepada na rzecz jednostki organizacyjnej, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zwraca się bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez dzierżawcę zostaje zarachowane na poczet pierwszej opłaty czynszowej. Wadium przepada na rzecz jednostki organizacyjnej, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w siedzibie OSRiR, Kalisz ul. Łódzka 19-29, w terminie 14 dni od złożenia ofert.

Organizator zastrzega sobie unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

 

                                                                                                        Dyrektor OSRiR

                                                                                              / - /

                                                                                                        Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Mirosław Przybyła
Data wytworzenia: 2020-08-20
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2020-08-20
Wprowadził do BIP: Marcin Antoniewicz
Data wprowadzenia: 2020-08-20
Ostatnio zmodyfikowany: 2023-06-15 13:26:17 przez Adam Łyskawka

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony