Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
sobota, 25. czerwca 2022 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne   »
Rejestr umów
Majątek publiczny   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej   »
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Raport o stanie dostępności   »
Ochrona danych osobowych   »
Deklaracja dostępności
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Nabór na stanowisko Kierownika Działu Obiektów Stadionowych


 OSRiR-DKP.111.1.2022

 Kalisz 31.03.2022r.

 Informacja o wyniku naboru na stanowisko

Kierownika Działu Obiektów Stadionowych

 w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

ul. Łódzka 19-29 62-800 Kalisz

 

W wyniku przeprowadzonego naboru na ww. stanowisko wybrany został Pan Dariusz Szygulski zamieszkały w Kaliszu.

Uzasadnienie wyboru:

Pan Dariusz Szygulski posiada wykształcenie wyższe w zakresie wychowania fizycznego. Posiada również predyspozycje osobowościowe i wykazał się wiedzą merytoryczną wymaganą na ww. stanowisku.

 

Dyrekror OSRiR

Mirosław Przybyła

 


 OSRiR-DKP.111.1.2022

Kalisz  14.03.2022r.

 

Dyrektor Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Działu Obiektów Stadionowych w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu

62-800 Kalisz ul. Łódzka 19-29

1. Wymagania związane ze stanowiskiem

1) Niezbędne:

a) wykształcenie wyższe

b) minimum 5 lat stażu pracy

c) obywatelstwo polskie

d) o pracę na ww. stanowisku może ubiegać się również obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

e) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

f) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe

g) posiadanie nieposzlakowanej opinii

 

2) Dodatkowe:

a) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych

b) znajomość zasad funkcjonowania samorządowego zakładu budżetowego

c) prawo jazdy kat. B

d) dobra znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office)

 

3) Predyspozycje osobowościowe:

Obowiązkowość, dokładność, sumienność, samodzielność, bezkonfliktowość, profesjonalizm, uprzejmość, systematyczność, pracowitość, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem ludzkim, dyspozycyjność.

2.  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku

 1. Znajomość i przestrzeganie przepisów i norm ogólnych oraz przepisów wewnętrznych niezbędnych do realizacji zadań.
 2. Przestrzeganie zasad organizacyjnych i porządkowych obowiązujących w OSRiR.
 3. Określanie oraz przydział zadań, zakresu działalności i obowiązków podległym pracownikom, nadzór nad prawidłową ich realizacją.
 4. Szczególna troska o mienie OSRiR oraz nadzór i kontrola nad właściwym gospodarowaniem składnikami majątkowymi.
 5. Współpraca ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi.
 6. Opracowanie planów i programów działania oraz analiz ich realizacji.
 7. Znajomość i przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych oraz danych osobowych, bezpiecznych metod i higieny pracy, kodeksu pracy, regulaminu pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa podczas imprez masowych.
 8. Zapewnienie zaopatrzenia, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w środki niezbędne do funkcjonowania podległych działów.
 9. Przeprowadzanie kontroli dokumentów pod względem merytorycznym oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
 10. Nadzór i kontrola okresowej i bieżącej sprawozdawczości, informacji i analiz dot. nadzorowanego działu i komórek.
 11. Bieżąca aktualizacja wiedzy w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych, remontowych i inwestycyjnych.
 12. Nadzór nad konserwacją terenów zielonych.
 13. Koordynowanie przydzielonych zadań w zakresie wydarzeń sportowych, rekreacyjnych i innych organizowanych w podległych obiektach.
 14. Zapewnienie obsługi zajęć stałych i okolicznościowych.

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowisku: stanowisko pracy znajduje się w budynku Stadionu Trybuny Zachodniej Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29, na parterze, praca administracyjno-biurowa przy komputerze, wymagająca wyjazdów  w teren.

 4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w OSRiR w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniuprzepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił powyżej 6%.

 5. Wymagane dokumenty:

a) List motywacyjny

b) Kserokopia dokumentów  potwierdzających wymagane wykształcenie

c) Kserokopia dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

d) Oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe i posiadaniu nieposzlakowanej opinii

e) Osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego musi posiadać znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej tj. certyfikatem znajomości języka polskiego poświadczającym zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim, ogólnym lub zaawansowanym, dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, świadectwem dojrzałości uzyskanym w polskim systemie oświaty lub świadectwem nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydanego przez Ministra Sprawiedliwości

W celu umożliwienia kontaktu z kandydatami prosi się o podanie adresu mailowego
i numeru telefonu.

6.  Termin składania ofert:  do  25.03.2022 roku

Aplikacje, które wpłyną do OSRiR po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

7. Miejsce składania ofert: Sekretariat OSRiR (pokój nr 115) 62-800 Kalisz ul. Łódzka 29

UWAGA! Wymagane dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta na stanowisko  Kierownika Działu Obiektów Stadionowych”.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w toku prowadzonego naboru jest Dyrektor Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu ul. Łódzka 29.Z administratorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz ul. Łódzka 19-29 lub telefonicznie: +48 62 7573267.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Z inspektorem można kontaktować się listownie: 62-800 Kalisz ul. Łódzka 19-29, telefonicznie: +48  603 333 224 lub e-mailowo: adam.l@osir.kalisz.pl.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy. Podstawą prawną ich przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. W związku z tym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie określonym w art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy, tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktoweoraz jeżeli jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie zniszczone.

W związku z przetwarzaniem danych przysługuje Państwu:

1) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych jeżeli są nieprawidłowe oraz ich uzupełnienia

3) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

4) W odniesieniu do danych objętych udzieloną zgodą prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) oraz usunięcia tych danych

5) Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

 

Szczegółowych informacji na temat przysługujących praw i możliwości skorzystania z nich udziela Inspektor ochrony danych.

 

Podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w ogłoszeniu o naborze i wynikającym z art. 221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w naborze. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne i nie ma wpływu na Państwa udział w naborze – wymaga jednak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie.

 

Informacje o naborze można uzyskać pod numerem telefonu +48 62 7573267 wew. 46 lub mailowo: kadry@osir.kalisz.pl

Kandydat spełniający wymagania formalne jest zobowiązany do zgłoszenia się na kolejny etap naboru (rozmowa lub test) w ustalonym terminie, o którym kandydaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie.

 

                                                                                                                     Dyrektor

                                                                                                                          /--/

                                                                                                             Mirosław Przybyła

 

 

 

 

 


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Dorota Leszyńska - Kołeczko
Data wytworzenia: 2022-03-14
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2022-03-15
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2022-03-15
Ostatnio zmodyfikowany: 2022-03-31 12:42:39 przez Adam Łyskawka

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony