Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
?roda, 22. listopada 2017 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Paliwo gazowe   »
Olej opałowy   »
Plan zamówień publicznych na 2017 rok   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja nr 1 dla Wykonawców


OSRiR-DKR.221.5.2016

 

Informacja nr 1 dla Wykonawców dotycząca przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu

 

W dniu 04.11.2016r. wpłynęło do sekretariatu Zamawiającego pismo o następującej treści:

 

„Dot.:  postępowanie przetargowe „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu”

Szanowni Państwo

 w związku ogłoszonym przez Państwa postępowaniem o udzielenie zamówienia nieograniczonego pn. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu” przekazuje treść zapytań:

 1.  Wykonawca prosi o udzielenie informacji czy zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego i czy w formularzu ofertowym należy uwzględnić cenę z wysokością podatku akcyzowego.
 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych (grupa taryfowa W-5) na podstawie prognozowanego zużycia paliwa gazowego oraz fakturę rozliczeniową za pobrane paliwo gazowe wystawioną na koniec okresu rozliczeniowego, której kwota zostanie pomniejszona o kwotę wynikającą w faktur wstępnych?
 3. Wykonawca prosi o udzielenie informacji o przewidywanym zapotrzebowaniu na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące (w kWh) dla każdego punktu odrębnie.

Wykonawca wyjaśnia, że taka informacja pozwoli na prawidłowe dokonanie przez Wykonawcę wyceny i złożenie korzystnej oferty cenowej.

 

 1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany stawki opłaty abonamentowej w okresie trwania umowy, w przypadku zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej Taryfy Wykonawcy w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wprowadzających zmianę cen i stawek lub zasad stosowanych w rozliczeniach z Zamawiającym - niezależnie od tego czy są korzystne dla Zamawiającego?

 

Proszę o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania niniejszej korespondencji.

W sprawie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600 .”

 

 

 

 

 

Zamawiający w dniu 07.11.2016 udzielił odpowiedzi o następującej treści:

 

 

 1. Zamawiający nie jest płatnikiem podatku akcyzowego. W formularzu ofertowym należy uwzględnić cenę z wysokością podatku akcyzowego (zgodnie z punktem 4.1. SIWZ).
 2. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie faktur wstępnych i rozliczeniowych pod warunkiem unormowania zasad ich wystawiania w umowie (zgodnie z punktem 18.2 SIWZ i formularzem ofertowym).
 3. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na miesiące:               
 

OBIEKT

MIESIĄC

Budynek biurowy z garażem

ul. Łódzka 29

nr licznika 00119436

Hala lekkoatletyczna

ul. Łódzka 19

nr licznika 093163

Trybuna Zachodnia

ul. Łódzka 19

nr licznika 00032182

Zużycie kWh

Zużycie kWh

Zużycie kWh

STYCZEŃ

7 500

133 138

60 000

LUTY

12 611

100 000

40 000

MARZEC

100 000

40 000

KWIECIEŃ

5 000

42 022

7 486

MAJ

23 083

12 270

CZERWIEC

50

18 709

8 427

LIPIEC

17 304

7 713

SIERPIEŃ

339

27 326

7 179

WRZESIEŃ

28 418

9 871

PAŹDZIERNIK

9 000

60 000

30 000

LISTOPAD

80 000

37 054

GRUDZIEŃ

5 500

90 000

40 000

Razem:

40 000

720 000

300 000

 

 1. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zmiany stawki opłaty abonamentowej w formie pisemnego aneksu do umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych ( tzw. zmiany małowartościowe).

 

 

 

Udzielone odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia OSRiR-DKR.221.5.2016 i Wykonawcy są zobowiązani do jej uwzględnienia przy sporządzaniu oferty.

 

 

 

                                                                                         Dyrektor OSRiR

                                                                                                / -- /

                                                                                       Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2016-11-07
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2016-11-07
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2016-11-07
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-07-17 13:21:18 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
     W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony