Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
?roda, 22. listopada 2017 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Paliwo gazowe   »
Olej opałowy   »
Plan zamówień publicznych na 2017 rok   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja o udzieleniu zamówienia paliwo gazowe


Ogłoszenie w BZP  nr 374318 - 2016 z dnia 2016-12-28 r.

Kalisz: Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 335175-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, krajowy numer identyfikacyjny 33070800000, ul. ul. Łódzka  , 62800   Kalisz, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 062 7573267 w. 39, faks , e-mail marzena.k@osir.kalisz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.osir.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowy zakład budżetowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej do obiektów OSRiR w Kaliszu

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OSRiR-DKR.221.5.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego - gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50), przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa z sieci gazowej, obejmująca sprzedaż paliwa gazowego oraz świadczenie usług dystrybucji, zgodnie z normą PN-C-04753:2011, do instalacji znajdujących się w obiektach Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu. Paliwo do celów opałowych, nie zwolnione z akcyzy. Dostawa paliwa gazowego i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89., poz. 625 ze zm.), przepisach wykonawczych do tej ustawy oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. Rozliczenia za dystrybucję paliwa gazowego odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Charakterystyka techniczna: a) Budynek biurowy z garażem przy ul. Łódzkiej 29 Szacowana wielkość dostawy 40.000 kWh rocznie Grupa taryfowa: W-3.6 (OSD W-3.6) Moc: nie wymaga określenia b) Pawilon Trybuny zachodniej przy ul. Łódzkiej 19-29 Szacowana wielkość dostawy 300.000 kWh rocznie Grupa taryfowa: W-5 (OSD W-5.1) Moc: 165 kWh c) Hala LA wraz z łącznikiem i budynek administracyjny przy ul. Łódzkiej 19 Szacowana wielkość dostawy 720.000 kWh rocznie Grupa taryfowa: W-5 (OSD W-5.1) Moc: 384 kWh Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe przyjęte zostało do obliczenia szacunkowej wartości zamówienia, co może odbiegać od faktycznego wykorzystania paliwa gazowego i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Podawane w SIWZ prognozowane zużycie gazu ma charakter orientacyjny bowiem nie można z góry ustalić ilości, która zostanie dostarczona Zamawiającemu i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. W przypadku przekazania któregokolwiek z ww. obiektów innemu podmiotowi OSRiR zastrzega sobie możliwość rezygnacji z części zamówienia dotyczącego danej nieruchomości. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu w następstwie przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zamierza zawrzeć umowę, której przedmiotem będzie kompleksowa dostawa paliwa gazowego z sieci gazowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV: 65210000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT142085.23
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.,  ,  ul. Marcina Kasprzaka 25C,  01-224,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 174764.83
Oferta z najniższą ceną/kosztem 174764.83
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 179710.46
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

                                                                                                          Dyrektor  OSRiR

                                                                                                                    / -- /

                                                                                                          Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2016-12-28
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2016-12-28
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2016-12-28
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-07-17 13:20:10 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony