Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
?roda, 20. wrze?nia 2017 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Plan zamówień publicznych na 2017 rok   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja o udzieleniu zamówienia ochrona


Ogłoszenie w BZP  nr 4873 - 2017 z dnia 2017-01-10 r.

Kalisz: Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 360894-2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, krajowy numer identyfikacyjny 33070800000, ul. ul. Łódzka  , 62800   Kalisz, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 062 7573267 w. 39, faks , e-mail marzena.k@osir.kalisz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.bip.osir.kalisz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowy zakład budżetowy

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OSRiR-DKR.221.7.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki na terenie miasta Kalisza. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Profesjonalna ochrona obiektów i mienia OSRiR: a) ochrona obiektu i mienia przy ul. Wał Matejki 2-4 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony, zatrudnionego na umowę o pracę, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność obsługi systemu telewizji dozorowej w obrębie obiektu, bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Ochrona codziennie w godzinach 20.00 - 6.00. Wykaz budynków i budowli: wielofunkcyjny pawilon zaplecza wraz z trybunami, boisko piłkarskie główne i treningowe, tor kolarski oraz bezpośrednie otoczenie w/w obiektów. b) ochrona obiektów i mienia przy ul. H. Sawickiej 22-24 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony, zatrudnionego na umowę o pracę, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność obsługi systemu telewizji dozorowej w obrębie obiektu Hali Arena, bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Ochrona codziennie w godzinach 22.00 - 6.00. Wykaz budynków i budowli: hala widowiskowo-sportowa Kalisz Arena wraz z przyległymi parkingami i budynkiem stacji transformatorowej. Zamawiający może zmienić czas ochrony po wcześniejszym powiadomieniu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony wskazanych dodatkowo obiektów i mienia należącego do OSRiR. Powiadomienie o terminie i zakresie ochrony Zamawiający przekaże telefonicznie z minimum 7 dniowym uprzedzeniem. 2. Ochrona i monitoring imprez sportowych, estradowych oraz plenerowych organizowanych przez OSRiR: Zakres ochrony i monitoringu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej. Terminy imprez podawane będą z 7 dniowym wyprzedzeniem. Pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych, a kierujący zabezpieczeniem imprezy przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań kierowników do spraw bezpieczeństwa oraz muszą posiadać wiedzę z zakresu obsługi systemu rejestracji wizji i fonii zainstalowanego w obiekcie, na który składa się zestaw rejestratorów i kamer statycznych oraz obrotowych rejestrujących obraz wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Wykonawca musi zapewnić monitorowanie imprez za pomocą własnych przenośnych cyfrowych urządzeń elektronicznych o ile system monitoringu w obiekcie lub na terenie, na którym odbywa się impreza nie spełnia wymogów ww. rozporządzenia. 3. Monitorowanie i konserwacja istniejących w OSRiR systemów sygnalizacji włamania oraz obowiązkowy patrol grupy interwencyjnej obiektów przy ul. Łódzkiej 19 (hala sportowa z bieżnią tartanową oraz łącznikiem i budynek administracyjny), Trybuna zachodnia ul. Łódzka 19-29, obiektów ul. Wał Matejki 2-4 oraz hali widowiskowo-sportowej i pawilonu administracyjnego przy ul. Łódzkiej 29 wykonywany każdego dnia , minimum dwa razy, w godzinach nocnych. Zamawiający wymaga aby czynności monitorowania oraz patrolowania wykonywały osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4. Monitorowanie i konserwacja istniejącego w OSRiR systemu sygnalizacji włamania oraz obowiązkowy patrol grupy interwencyjnej obiektu hali widowiskowo-sportowej Kalisz Arena przy ul. H. Sawickiej 22-24 wykonywany każdego dnia , minimum dwa razy w godzinach nocnych. Zamawiający wymaga aby czynności monitorowania oraz patrolowania wykonywały osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 5. W cenę monitoringu obiektów wymienionych w pkt. 3 i 4 wliczony musi zostać koszt wykonania każdego dnia, minimum dwa razy w godzinach nocnych obowiązkowego patrolu grupy interwencyjnej obiektów położonych w Kaliszu ul. Wał Piastowski 3 oraz ul. J. Tuwima 2. 6. Konwój gotówki na terenie miasta Kalisza.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/01/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT213164.68
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert2
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Sp. z o.o.,  biuro@lex-ochrona.com.pl,  ul. Poznańska 95,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 262192.56
Oferta z najniższą ceną/kosztem 262192.56
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 305309.88
Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

                                                                                                                             Dyrektor OSRiR

      / -- /

                                                                                                                             Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2017-01-10
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2017-01-10
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2017-01-10
Ostatnio zmodyfikowany: 2017-07-17 13:19:25 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony