Strona korzysta z plików cookies [przeczytaj więcej] / Kontrast: Kontrast żółty - czarny | Kontrast czarny - biały / Rozmiar czcionki: A | A+ | A++
Nagłówej strony BIP OSRiR w Kaliszu
pi?tek, 19. stycznia 2018 r.
Strona internetowa www.osir.kalisz.pl /
Logo BIP
Menu główne
Statut
Status prawny
Misja
Regulamin organizacyjny
Struktura własnościowa podmiotu
Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Stan przyjmowanych spraw
Zasady udostępniania informacji publicznej
Nabór na wolne stanowiska pracy
Zamówienia publiczne
Ochrona mienia   »
Plan zamówień publicznych   »
Rejestr umów
Majątek publiczny
Gospodarka finansowa
Budżet OSRiR   »
Stan mienia   »
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
za rok 2017
za rok 2016
za rok 2015
za rok 2013
za rok 2014
Kontakt
Instrukcja obsługi BIP
Redakcja
EPUAP
Wypunktowanie menu - Rejestr zmian Rejestr zmian
Wypunktowanie menu - Statystyki odwiedzin Statystyki odwiedzin
Wypunktowanie menu - Polityka cookies Polityka cookies
 
ePuap
Informacja o udzieleniu zamówienia


Ogłoszenie w BZP nr 500004734-N-2018 z dnia 08-01-2018 r.

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu: Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 627398-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Krajowy numer identyfikacyjny 33070800000, ul. ul. Łódzka  , 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 062 7573267 w. 39, e-mail marzena.k@osir.kalisz.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.bip.osir.kalisz.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowy zakład budżetowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Ochrona mienia i imprez, monitoring imprez i obiektów OSRiR w Kaliszu oraz konwój gotówki

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

OSRiR-DKP.221.7.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Profesjonalna ochrona obiektów i mienia OSRiR: a) ochrona obiektu i mienia przy ul. Wał Matejki 2-4 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony, zatrudnionego na umowę o pracę, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność obsługi systemu telewizji dozorowej w obrębie obiektu, bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Ochrona codziennie w godzinach 20.00 - 6.00. Wykaz budynków i budowli: wielofunkcyjny pawilon zaplecza wraz z trybunami, boisko piłkarskie główne i treningowe, tor kolarski oraz bezpośrednie otoczenie w/w obiektów. b) ochrona obiektów i mienia przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 przez jednego kwalifikowanego pracownika ochrony, zatrudnionego na umowę o pracę, umundurowanego, posiadającego identyfikator, wyposażonego w środki przymusu bezpośredniego oraz będącego w stałym kontakcie radiowym z dyspozytorem agencji i grupą interwencyjną, posiadającego ponadto własną łączność z bazą lub telefon komórkowy (łączność niezależna od istniejącej w OSRiR). Pracownik ochrony musi posiadać umiejętność obsługi systemu telewizji dozorowej w obrębie obiektu Hali Arena, bieżącego monitorowania obrazu w trakcie służby oraz podjęcia właściwych działań w przypadku zaistnienia sytuacji tego wymagającej. Ochrona codziennie w godzinach 22.00 - 6.00. Wykaz budynków i budowli: hala widowiskowo-sportowa Kalisz Arena wraz z przyległymi parkingami i budynkiem stacji transformatorowej. Zamawiający może zmienić czas ochrony po wcześniejszym powiadomieniu. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ochrony wskazanych dodatkowo obiektów i mienia należącego do OSRiR. Powiadomienie o terminie i zakresie ochrony Zamawiający przekaże telefonicznie z minimum 7 dniowym uprzedzeniem. 2. Ochrona i monitoring imprez sportowych, estradowych oraz plenerowych organizowanych przez OSRiR: Zakres ochrony i monitoringu zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych oraz rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie sposobu utrwalania imprezy masowej. Terminy imprez podawane będą z 7 dniowym wyprzedzeniem. Pracownicy ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań członka służb porządkowych na imprezach masowych, a kierujący zabezpieczeniem imprezy przeszkoleni w zakresie wykonywania zadań kierowników do spraw bezpieczeństwa oraz muszą posiadać wiedzę z zakresu obsługi systemu rejestracji wizji i fonii zainstalowanego w obiekcie, na który składa się zestaw rejestratorów i kamer statycznych oraz obrotowych rejestrujących obraz wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów. Wykonawca musi zapewnić monitorowanie imprez za pomocą własnych przenośnych cyfrowych urządzeń elektronicznych o ile system monitoringu w obiekcie lub na terenie, na którym odbywa się impreza nie spełnia wymogów ww. rozporządzenia. 3. Monitorowanie i konserwacja istniejących w OSRiR systemów sygnalizacji włamania oraz obowiązkowy patrol grupy interwencyjnej obiektów przy ul. Łódzkiej 19 (hala sportowa z bieżnią tartanową oraz łącznikiem i budynek administracyjny), Stadion Miejskiego ul. Łódzka 19-29, obiektów ul. Wał Matejki 2-4 oraz hali widowiskowo-sportowej i pawilonu administracyjnego przy ul. Łódzkiej 29 wykonywany każdego dnia , minimum dwa razy, w godzinach nocnych. Zamawiający wymaga aby czynności monitorowania oraz patrolowania wykonywały osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 4. Monitorowanie i konserwacja istniejącego w OSRiR systemu sygnalizacji włamania oraz obowiązkowy patrol grupy interwencyjnej obiektu hali widowiskowo-sportowej Kalisz Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24 wykonywany każdego dnia , minimum dwa razy w godzinach nocnych. Zamawiający wymaga aby czynności monitorowania oraz patrolowania wykonywały osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 5. W cenę monitoringu obiektów wymienionych w pkt.3 i 4 wliczony musi zostać koszt wykonania każdego dnia, minimum dwa razy w godzinach nocnych obowiązkowego patrolu grupy interwencyjnej obiektów położonych w Kaliszu ul. Wał Piastowski 3 oraz ul. J. Tuwima 2. 6. Konwój gotówki na terenie miasta Kalisza.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

 

Dodatkowe kody CPV: 79711000-1, 79715000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 357723.58
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy: biuro@lex-ochrona.com.pl
Adres pocztowy: ul. Poznańska 95
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 319077.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 319077.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 319077.60
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

                                      Dyrektor OSRiR

                                               / -- /

                                      Mirosław Przybyła


« powrót

Podmiot udostepniający informacje: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
Informację wytworzył: Marzena Kasprzak
Data wytworzenia: 2018-01-08
Zatwierdził do publikacji: Mirosław Przybyła
Data zatwierdzenia: 2018-01-08
Wprowadził do BIP: Marzena Kasprzak
Data wprowadzenia: 2018-01-08
Ostatnio zmodyfikowany: 2018-01-08 10:19:16 przez Marzena Kasprzak

Poprawny CSS!

Level Double-A conformance, 
          W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0 góra strony